Privacyverklaring

Taal Lees Spel Atelier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In deze praktijk voor remedial teaching en onderwijsondersteuning gaat het  niet alleen over uw persoonsgegevens maar ook van uw (pleeg)kind. In deze verklaring wordt dit beschreven als ‘uw persoonsgegevens”.

Taal Lees Spel Atelier.

Taal Lees Spel Atelier is een praktijk voor remedial teaching en onderwijsondersteuning voor het basisonderwijs. info@taalleesspelatelier.nl   |   telefoonnummer 0620633444  |  Colmarstraat 62  |  6515BG  |  Nijmegen  |  KvK Nr. 64889629

Anita van Doorn – van der Vliet is eigenaar en Remedial Teacher van Taal Lees Spel Atelier. Ook is zij de functionaris Gegevens Beschermer (FGH) van Taal Lees Spel Atelier.

Persoonsgegevens die Taal Lees Spel Atelier (TLSA) verwerkt:
Het Taal Lees Spel Atelier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten die TLSA te bieden heeft en/of omdat u deze informatie zelf aan TLSA verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk en hoe ik aan de gegevens kom.

Bij het Taal Lees Spel Atelier worden er op de volgende manieren persoonsgegevens verwerkt:                                                                     Doordat u gebruik maakt van het invullen van het contact formulier op de website:
– Uw naam, e-mail adres en de gegevens die u zelf invult bij de velden ‘onderwerp’ en ‘uw bericht’. U kunt er dus zelf voor kiezen welke informatie u via het contactformulier wilt versturen.
-Doordat u zich opgeeft voor de opleiding 3-daagse LERENLERENMETHODE.
– Uw naam, e-mail adres, bankrekeningnummer, CV. gegevens

Door middel van het intake formulier worden de volgende gegevens verzameld:                                                                                                        • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
• Contactgegevens van school en evt. andere betrokkenen partijen: naam, telefoonnummer en e-mail adres.
• Gegevens over de ontwikkeling van een leerling. Voorgeschiedenis van een leerling (medische of erfelijke problemen, voorschoolse ontwikkeling).
• Gezinssamenstelling en mogelijke bijzondere omstandigheden.
• Overige persoonsgegevens die u met mij deelt, zoals tijdens telefoongesprekken, intakegesprekken en in correspondentie.
Deze bovengenoemde gegevens verstrekt u mij zelf.

Verdere gegevens die nodig zijn voor de intakefase en probleemanalyse betreffen gegevens van school. Wanneer u mij op het intakeformulier toestemming geeft, middels het ondertekenen van het toestemmingsformulier om gegevens op te vragen over de schoolgegevens van uw kind, dan kan ik de volgende gegevens opvragen bij de school van uw kind opvragen:                                                  • Gegevens over schoolvorderingen (kwantitatieve en kwalitatieve resultaten van CITO- en methode gebonden toetsen.
• Actuele onderwijsleeromgeving (methoden, instructiewijzen, leerlingbegeleiding).
• Werkhouding, taakaanpak, motivatie, faalangst enz.
• Relevante gegevens van de schoolloopbaan. Eerder onderzoek, effect van (eventuele) maatregelen die er tot nu toe genomen zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die er verwerkt worden bij het Taal Lees Spel Atelier.
Het Taal Lees Spel Atelier, en haar website, heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van u als ouders of voogd. Ik kan als FGH van Taal Lees Spel Atelier niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact via info@taalleesspelatelier.nl. Dan verwijder ik deze informatie.

Daarnaast verwerk ik in mijn onderzoeksverslag ook informatie over eerdere onderzoeken die al gedaan zijn bij uw kind. Dit zijn gegevens die u mij als ouders kunt verstrekken. U bent altijd vrij in de keuze wat u met mij aan informatie wil delen. Ook geeft u (schriftelijke) toestemming of ik deze informatie mag verwerken in een verslag.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens bij het Taal Lees Spel Atelier.
– Het toelaten tot de opleiding LERENLERENMethode.
– Contact met u op te nemen door te bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het goed af kunnen stemmen van de dienstverlening (begeleiding in de vorm van remedial teaching en onderzoek)
– U te informeren over wijzigingen van de diensten van Taal Lees Spel Atelier.
– Het afhandelen van uw betaling.
– Om diensten bij u te leveren.
– Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

Als uw begeleidend Remedial Teacher of docent van de opleiding/lezing/studiedag, heb ik als enige toegang tot de gegevens die u het Taal Lees Spel Atelier heeft verstrekt.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar.
• De gegevens blijven bewaard gedurende het begeleidingstraject.
• Na afloop van het begeleidingstraject worden de gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 7 jaar bewaard.
• Daarnaast heb ik een bewaartermijn conform de beroepscode remedial teacher. De gegevens van de school, de groep van de leerling en de medische gegevens en gegevens over de schoolvorderingen, moet ik daarom 5 jaar bewaren na het einde van het begeleidingstraject.
• Gegevens die ik na het einde van het begeleiding traject niet meer verplicht hoeft te bewaren, verwijder ik direct.

Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens uit de administratie die fiscaal van belang zijn, 10 jaar bewaard om te voldoen aan de bewaarplicht financiële administratie elektronische diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming.
In mijn werk kan ik gebruik maken van een geautomatiseerde testen/of digitaal oefenprogramma. Daarvoor kan het nodig zijn enkele persoonsgegevens in te vullen zoals bijvoorbeeld naam en geboortedatum. Ik voer alleen de voornaam en een  geboortedatum in die in de buurt ligt van de daadwerkelijke geboortedatum. Op deze manier wordt de privacy gewaarborgd. Voordat de test wordt afgenomen of het digitale programma wordt gebruikt, zal ik uw toestemming vragen voor het gebruik van de gevraagde gegevens en aangeven van welke digitale diens ik gebruik maak.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Alleen als leerlingen en/of ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Door het toestemmingsformulier te tekenen geeft u toestemming en kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met:
– De betreffende leerkrachten en/of Intern Begeleider (IB) uit het primair onderwijs.
– Orthopedagogen, psychologen en ambulant begeleiders.
Op het toestemmingsformulier kunt u aangeven aan wie de gegevens verstrekt mogen worden.

Cookies, of dergelijke technieken, die er gebruikt worden.
Taal Lees Spel Atelier gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.                                                      U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taal Lees Spel Atelier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij Taal Lees Spel Atelier een verzoek  kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@taalleesspelatelier.nl.

Wij zullen binnen 4 weken contact opnemen met het voor mij bekende adres om uw identiteit te controleren en de uitvoering van uw rechten in werking te zetten.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door is gedaan, vraag ik een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de site: autoriteitsgegevens.nl.

Beveiliging van persoonsgegevens.
Taal Lees Spel Atelier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Beveiliging van de website en het gebruik van het contactformulier op de website van het Taal Lees Spel Atelier;

De  website van Taal Lees Spel Atelier is beveiligt met een SSL (TLS) certificaat. In de browser van mijn website verschijnt hierdoor HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure). Ook herkenbaar aan het hangslotje in de URL. Een grijs hangslotje betekent dat de website is versleuteld en geverifieerd. Door op het hangslotje te klikken ziet u dat het Taal Lees Spel Atelier de eigenaar is van deze website. Het SSL (TLS) certificaat zorgt ervoor dat de data die verstuurd wordt tussen u als gebruiker en de website wordt versleuteld en zo onleesbaar wordt gemaakt.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of via info@taalleesspelatelier.nl

Remedial Teaching en onderwijsondersteuning

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Pinterest