Anita

dsc_1574-2  Anita van Doorn-van der Vliet

 

Mijn naam is Anita van Doorn-van der Vliet.

Gediplomeerd leerkracht en remedial teacher voor het basisonderwijs.

Met mijn man en twee zonen woon ik in Nijmegen-Noord (Oosterhout)

Mijn werkervaring op een school in Hilversum.

Als leerkracht heb ik vanaf 1997 gedurende 9 jaar fulltime,  met veel enthousiasme en plezier, les gegeven op een basisschool in Hilversum. Onderwijs op maat was hierbij het doel, de leerling in zijn totaliteit het uitgangspunt. In juni 2004 ben ik afgestudeerd aan de post-HBO opleiding van Fontys Hogescholen in Amsterdam. Ik volgde Special Educational Needs met afstudeerrichting remedial teaching.

In eerste instantie ben ik de opleiding tot remedial teacher gaan volgen om mijzelf als leerkracht meer te ontwikkelen in het bieden van onderwijs dat aansloot bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen in mijn klas. In mijn laatste fulltime jaar in Hilversum heb ik als remedial teacher onderwijsondersteuning gegeven in de groepen 3 en 5, begeleidde ik de leerlingen met een persoons gebonden budget (PGB), en gaf ik naast remedial teaching in kleine groepjes, ook individuele remedial teaching. Ik deed didactisch onderzoek en schreef de handelingsplannen. Ook was ik een van de begeleiders van de leeskliniek, welke op school aanwezig was.

Bewegen en leren.

In die jaren kwam ik voor het eerst met de term ‘beelddenken’ in aanraking door een jongen uit mijn klas. Hij had geen dyslexie (was onderzocht) maar had wel de kenmerken en was behoorlijk pienter. Hij kon soms niet laten zien wat hij wel degelijk in zich had, hij kreeg wel motorische ondersteuning van een kinderfysiotherapeut.

Wel vaker viel mij op dat kinderen waarvoor het leerproces wat moeilijker was in de jonge jaren, vaak ook opvielen in hun motoriek.

De boeiende gesprekken die ik hierover had met een kinderfysiotherapeut hebben mij nooit los gelaten. Helaas is de aandacht voor een goede motorische ontwikkeling, en alles wat daarbij van belang is, minder geworden in het reguliere onderwijs en ligt de aandacht meer op het cognitief functioneren van kinderen in de onderbouw en middenbouw. Inmiddels heb ik in Nijmegen ook een prettige samenwerking met een kinderfysiotherapeut die bekend is met  sensorische informatieverwerking en heb ik de workshop: “Eerst bewegen, dan leren. Het belang van neuro motorische rijpheid voor het leren” gevolgd van het INPP (schoolprogramma).

Op dit moment (2018), ben ik bezig met de opleiding tot psychomotorisch leer- en gedragsspecialist bij Breincentrum.

Ik heb mij de afgelopen jaren ook verder verdiept in het geven van begeleiding aan kinderen die hun informatie vooral op een visueel-ruimtelijke manier verwerven en verwerken (beelddenken). Door de cursussen van Beeld en Brein, en later ook van Instituut kind in Beeld, is het voor mij heel duidelijk geworden dat het belangrijk is om meerdere zintuigen in te zetten tijdens het leren. Door een multisensoriële benadering, waarbij zoveel mogelijk leeringangen gebruikt worden tijdens een les (het visuele, motorische, auditieve kanaal en tactiele kanaal), kan een kind zich de lesstof veel beter eigen maken.

In mijn praktijk zal ik de lesstof nooit alleen visueel aanbieden! Anders versterk je juist de visuele-ruimtelijke informatie verwerking en wordt de kloof met het talige denken alleen maar groter.

Door het snelle tempo en het snel overgaan van concreet handelen naar het meer abstracte werken op papier, is het voor meer kinderen lastig om zich de lesstof eigen te maken. Overzicht, structuur en ordening bieden als denkkader, multisensorieel leren en een kind zien in zijn totaliteit, zijn de sleutelwoorden van mijn begeleiding aan kinderen.

Onderbouw en middenbouw, de basis van het leren.

Als leerkracht heb ik in alle groepen les gegeven, voornamelijk in de onder- en middenbouw. In die groepen wordt de basis gelegd. Heel belangrijk is het om kinderen te zien in hun ontwikkeling en wat ze op dat moment nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Bij leermoeilijkheden is het goed om te kijken of er geen belemmeringen  zijn in de eerste ontwikkelingsfasen. Juist in deze beginfase speelt het bewegen nog en belangrijke rol in de informatieverwerking. Het zijn belangrijke jaren waarin de basis goed en stevig gelegd moet worden om van daaruit verder te leren in de midden- en bovenbouw. Door kinderen goed te “zien” kun je kinderen goed begeleiden en bij stagnatie zo vroeg mogelijk adequate hulp bieden. Dit voorkomt onnodige faalervaringen die negatief door kunnen werken in het leerproces.

Geen “eilandjes hulp” meer maar samenwerken met andere professionals.

Waar mogelijk en nodig werk ik het liefst samen met andere professionals, waarbij iedereen zijn eigen expertise heeft maar er wel een effectieve samenwerking is tussen de verschillende disciplines. Denk hierbij aan de samenwerking en afstemming tussen de leerkracht, remedial teacher, fysiotherapeut, logopedist of andere professionals die betrokken kunnen zijn bij een kind. De “eilandjeshulp” kan beter aansluiten op elkaar om zo effectievere begeleiding te bieden. Ik heb de afgelopen jaren vaak gezien dat er verschillende onderzoeken gedaan waren bij een kind maar dat de uiteindelijke hulp toch veelal werd beperkt tot het cognitieve aspect. Ik help graag onderwijs op maat mogelijk te maken en de leerkracht daarbij te ontlasten waar dat nodig en mogelijk is.

Van Hilversum naar Nijmegen.

Ik heb het geluk gehad op een fijne en goede school in Hilversum les te hebben geven. Niet alleen de ontwikkeling van leerlingen stond centraal maar ook de ontwikkeling van ons als leerkrachten en schoolteam om samen onderwijs op maat te kunnen bieden. Nadat onze eerste zoon geboren was ben ik parttime gaan werken en heb ik in augustus 2007, met pijn in mijn hart, mijn baan opgezegd en zijn wij naar Nijmegen verhuisd.

Ik heb er toen bewust voor gekozen om thuis te zorgen voor onze eigen kinderen, maar ook voor de kinderen van werkende ouders. Ik ben een aantal jaren gastouder geweest,  een hele mooie tijd. Na jarenlang les te hebben gegeven kon ik nu baby’s en peuters zien opgroeien, ieder op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Ook hier stond het kind centraal. De puurheid en de uniciteit, het spelen, ontdekken van de wereld om hen heen, allemaal op hun eigen unieke manier.

Elk kind is uniek en moet zijn uniciteit kunnen behouden. Dan kan een kind vol zelfvertrouwen tot leren en ontwikkeling komen en opgroeien tot de volwassenen die hij of zij in ‘wezen’ is.  Dit vraagt om een omgeving waar een kind GEZIEN wordt. Hoe leert een kind, wat zijn de omgevingsfactoren, waar liggen de positieve kanten en waar de belemmeringen. Wanneer dit duidelijk is kun je een plan op maat maken. Op deze manier wordt er naar het kind en leerproces gekeken en niet alleen naar het leerresultaat zoals toets gegevens en slagingspercentages.

Soms is er iets meer tijd nodig om rustig met een leerling te bespreken wat hij of zij nodig heeft. Dat is helaas niet altijd mogelijk in het onderwijs. Dit zijn wel hele kostbare momenten omdat een kind zich dan gehoord en gezien kan voelen, en kan aangeven wat er lastig is aan het leren en hoe hij of zij daarbij geholpen zou willen worden.

De afgelopen jaren heb ik vrijwillig remedial teaching geboden op o.a. de school van mijn kinderen. Ik heb gezien hoe het onderwijs er nu uitziet en ook waar de behoeftes liggen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat tegemoet komt aan ieder uniek kind. Daar wil ik mij 100% voor inzetten.

Anita


 

Opleiding

 • Leraar Speciaal Onderwijs. Afstudeerrichting Remedial Teaching. Fonthys OSO Amsterdam Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg.  (tweejarige Post-HBO)   Diploma behaald in 2004.
 • HBO – PABO. Marnixacademie Utrecht.  Diploma behaald in 1997.

Nevenactiviteiten.

 • Medezeggenschapsraad (leerkracht)   1999-2003
 • GMR – lid                                                                 2001-2003

Aanvullende cursussen.

 • Opleiding Psychomotorisch leer- en gedragsspecialist, Breincentrum, opleidingscentrum.       2019/2020
 • BelbinTeam Toppers, Instituut Kind in Beeld.                         jan.   2018
 • Cursus “Zo leer je kinderen lezen en spellen” en fonemisch bewustzijn in de doorgaande lijn 2-3. O en A. drs José Schraven                                                                                                                 2016
 • Diagnosticeren Beelddenken. Insituut Kind in Beeld.                    2015
 • Signaleren Beelddenken. Insituut Kind in Beeld.                               2015
 • Opleiding tot gecertificeerd trainer Leren Leren methode: Instituut Kind in Beeld. Alkmaar                                                                   2015
 • 1-daagse training in het ontdekken van Neuro-Ontwikkelingsvertraging bij kinderen met specifieke leerproblemen en/of coördinatieproblemen. INPP                                                                      2014
 • Congres over de maatschappelijke opbrengsten van                hersen- en cognitieonderzoek. Breinproductendag  NWO Utrecht                                                                                                                     2014
 • Dyslexie-Express: LBRT                                                                                 2014
 • Taal in Blokjes als uitsnede van de F & L methode.                        2013
 • Coach Beeld en Brein. Bureau Bezem, Den Helder                             
 • Coach leermethode “Ik leer anders”.                                                     2012
 • Cursus Werkvormen in het kader van curatieve zorg-               breedte en zelfstandig werken,                                                                          B.O.S opleidingen Bilthoven.                                                                          2000
 • Adaptief onderwijs op schoolniveau,                                            Marnixacademie afdeling onderwijscentrum                            2000-2002
 • Interne cursus “werken in de leeskliniek’. Metaconsult in Hilversum                                                                                                               1999
 • Cursus; Het belang van de motoriek voor de totale ontwikkeling van het kind. EDI, Maartensdijk                                                                   1998

 

Remedial Teaching en onderwijsondersteuning

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Pinterest